Poznajcie redakcję portalu SBP

Gdy pisa­łem o nowej stro­nie SBP, wspo­mnia­łem w komen­ta­rzu o tym, że nigdzie na stro­nach por­talu SBP nie ma infor­ma­cji o redak­cji, o tym kim są i co robią. Posta­no­wi­łem to napra­wić, dla­tego przed­sta­wiam wam dziś redak­cję por­talu i zapra­szam do zada­wa­nia im pytań. Naj­cie­kaw­sze zostaną nagro­dzone i poja­wią się w wywia­dzie, który nie­długo zosta­nie tu opublikowany.

Całą trójkę — tyle bowiem osób liczy redak­cja — popro­si­łem o napi­sa­nie kilku zdań o sobie. Poni­żej pre­zen­tuję to, co napi­sali. Poznaj­cie zatem redak­cję por­talu SBP.

Małgorzata SzmigielskaMał­go­rzata Szmi­giel­ska,
p.o. redak­tora naczel­nego por­talu sbp.pl

Po ukoń­cze­niu XXXV LO im. Bole­sława Prusa w War­sza­wie stu­dio­wa­łam „na raty”. W 2002 roku zdo­by­łam tytuł  licen­cjata WSH­GiT w War­sza­wie, spe­cjal­ność Mar­ke­ting, zarzą­dza­nie i reklama. W 2003 zda­łam egza­min i otrzy­ma­łam FCE In English. Powró­ci­łam na stu­dia do Wyż­szej Szkoły Mena­dżer­skiej SIG w War­sza­wie, ukoń­czone w 2005 tytu­łem mgr spe­cjal­ność Zarzą­dza­nie przed­się­bior­stwem w zin­te­gro­wa­nej Europie.

Pracę roz­po­czę­łam w 1999 roku i do 2000 pra­co­wa­łam w WSH­GiT w dziale księ­go­wo­ści. Cała reszta mojego życia zawo­do­wego zwią­zana jest już z Biu­rem ZG Sto­wa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Pol­skich. W 2001 roku roz­po­czę­łam pracę w księ­go­wo­ści, do 2006 jako refe­rent, w latach 2006–2007 jako p.o. głów­nego księ­go­wego, potem rok spę­dzi­łam na urlo­pie wycho­waw­czym. Po powro­cie pra­co­wa­łam w Wydaw­nic­twie SBP (do kwiet­nia 2010), rów­no­cze­śnie uczest­ni­cząc w pra­cach mają­cych na celu uru­cho­mie­nie nowego por­talu. Od kwiet­nia jestem człon­kiem redak­cji sbp.pl, naj­pierw jako sekre­tarz redak­cji, a obec­nie jako p.o. redak­tora naczelnego.

Na co dzień wzo­rowa ;) matka i żona, ale nadal z sze­ro­kim wachla­rzem zain­te­re­so­wań. Z jed­nej strony nowinki tech­no­lo­giczne i moto­ry­za­cja, z dru­giej goto­wa­nie i Super­nia­nia. Poza tym lubię to co więk­szość z nas: dobrą książkę, fajny film, muzykę wpa­da­jącą w ucho i spo­tka­nia towa­rzy­skie w spraw­dzo­nym gro­nie przy­ja­ciół . Bar­dzo lubię też foto­gra­fo­wa­nie, nie­stety brak czasu na zgłę­bia­nie jego taj­ni­ków spra­wia, że naj­czę­ściej w try­bie Auto.

***

Konrad StepanajtysKon­rad Ste­pa­naj­tys
redak­tor, webma­ster por­talu sbp.pl

Wykształ­ce­nie zdo­by­łem na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim w Insty­tu­cie infor­ma­cji Nauko­wej i Stu­diów Biblio­lo­gicz­nych na spe­cja­li­za­cji Zarzą­dza­nie infor­ma­cją i wiedzą.

Regu­larną pracę zaczą­łem już na dru­gim roku stu­diów, pozna­jąc rynek książki od pod­szewki – jako maga­zy­nier w dużej war­szaw­skiej hur­towni ksią­żek :) W tzw. mię­dzy­cza­sie zaj­mo­wa­łem się zarzą­dza­niem two­rze­niem stron inter­ne­to­wych oraz drob­nymi zle­ce­niami gra­ficz­nymi. Przy tych pra­cach zdo­by­łem także więk­szość wie­dzy tech­nicz­nej, która stoi za pro­wa­dze­niem ser­wi­sów www.

Pracę w Biu­rze Zarządu Głów­nego SBP zaczą­łem w na początku 2006 roku, przyj­mu­jąc odpo­wie­dzial­ność two­rze­nia mie­sięcz­nika Eks­pres ZG SBP. Bra­łem także udział w powsta­wa­niu wspól­nego ser­wisu SBP/EBIB.

W wol­nym cza­sie biorę udział roz­gryw­kach air­soft (sport podobny do paint­balla), czy­tam książki, gram w gry kom­pu­te­rowe oraz fabularne.

***

Łukasz StochniałŁukasz Stoch­niał
sekre­tarz i redak­tor por­talu sbp.pl

Zdo­by­wa­nie wie­dzy o książce i nie tylko zaczęło się u mnie dość wcze­śnie. Skoń­czy­łem Tech­ni­kum Poli­gra­ficzne w War­sza­wie na spe­cja­li­za­cji off­se­towe tech­niki dru­kar­skie. Póź­niej swoje edu­ka­cyjne kroki skie­ro­wa­łem na Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, by tam życie żaka poznać na Insty­tu­cie Infor­ma­cji Nauko­wej i Stu­diów Biblio­lo­gicz­nych. Magi­ste­rium otrzy­ma­łem ze spe­cja­li­za­cji Wie­dza o Daw­nej Książce. Obec­nie czy­nię sta­ra­nia celem napi­sa­nia doktoratu.

Z prozą życia biblio­te­kar­skiego zapo­zna­łem się jako Kie­row­nik Biblio­teki Klubu Gar­ni­zo­no­wego w Legio­no­wie. Mogłem tam reali­zo­wać wiele swo­ich pomy­słów, jako że otrzy­ma­łem wolną rękę do dzia­ła­nia, sporą dawkę zaufa­nia i wspar­cia od przełożonego.

Dalej roz­wi­ja­łem się jako instruk­tor w Miej­skiej i Powia­to­wej Biblio­tece Publicz­nej w Legio­no­wie, a obec­nie chciał­bym spo­żyt­ko­wać swoje umie­jęt­no­ści w Sto­wa­rzy­sze­niu Biblio­te­ka­rzy Pol­skich. Zaj­mo­wa­łem się rów­nież zawo­dowo archi­wi­za­cją i obie­giem infor­ma­cji w pew­nej kor­po­ra­cji. Poza tym cenne z dzie­dziny e-commerce doświad­cze­nie zdo­by­łem w jed­nej z wio­dą­cych agen­cji reklamowych.

Jestem pasjo­na­tem histo­rii, mili­ta­riów, filo­zo­fii, teo­lo­gii, astro­fi­zyki, fan­ta­styki i gier rpg. Zawsze uśmiechnięty :)

***

Skoro pozna­li­ście już nieco redak­cję, zapra­szam do zada­wa­nia im pytań w komen­ta­rzach. Naj­cie­kaw­sze spo­śród tych, które się tu poja­wią, zostaną prze­ka­zane redak­cji wraz z moimi już wcze­śniej przy­go­to­wa­nymi pyta­niami i zostaną opu­bli­ko­wane w wywia­dzie, który nie­długo pojawi się na tym blogu.

Dodat­kowo, redak­cja wybie­rze naj­bar­dziej inte­re­su­jące, według nich, pyta­nie, a jego autora nagro­dzi książką z Wydaw­nic­twa SBP. Nie zapo­mnij­cie zatem wpi­sać w odpo­wied­nim polu popraw­nego adresu e-mailowego dopi­su­jąc komen­tarz, ponie­waż na ten adres wyślemy infor­ma­cje o nagrodzie.

Podobne wpisy:

 1. Por­tal SBP — w końcu jest!
 2. Nowy EBIB — pyta­nia i odpowiedzi
 3. Por­talu SBP, gdzie jesteś?
 4. Praca w Max Elektronik
 5. Fun­du­sze euro­pej­skie dla biblio­tek — szkolenie

Wpis został opublikowany 24 stycznia 2011 r. i oznaczony następującymi tagami:
, , , .

Komentarze do wpisu:

 1. Maciek, 24.01.2011, 22.43

  Czy zale­d­wie trzy osoby to wystar­cza­jąca liczba, żeby pro­wa­dzić tak roz­bu­do­wany por­tal? Myśla­łem, że redak­cja liczy jed­nak wię­cej osób.

  Jak duże jest zain­te­re­so­wa­nie por­ta­lem, ile wejść macie w miesiącu?

  Czy w pla­nach są jesz­cze kolejne działy w Waszym serwisie?

  Czy panom nie prze­szka­dza, że to kobieta jest szefem?

  pozdra­wiam

 2. Łukasz Stochniał, 26.01.2011, 11.57

  A czemu kobieta szef mia­łaby przeszkadzać?

Dodaj własny komentarz: