Dobre strony www — kolejny przykład

Wypa­da­łoby zacząć od tego, że ja nie mia­łem zazwy­czaj naj­lep­szego zda­nia o stro­nach inter­ne­to­wych biblio­tek. Tak w ogól­no­ści i do jakie­goś czasu, bo teraz jest chyba nieco lepiej. Ale kie­dyś nie raz i nie dwa tra­fia­łem na straszne potworki, które były bar­dziej anty­re­klamą biblio­teki niż czymś, co ma zachę­cić czy­tel­ni­ków do odwie­dza­nia. Cza­sami jed­nak zda­rzają się perełki — takie pozy­tywne — które warto zauwa­żyć i o któ­rych warto napisać.

Jakiś czas temu pisa­łem o nowej stro­nie inter­ne­to­wej Biblio­teki Naro­do­wej, wspo­mi­na­łem też o stro­nie inter­ne­to­wej NYPL, a dziś chciał­bym opi­sać inną stronę, która bar­dzo mi się spodo­bała. Jest to strona Woje­wódz­kiej i Miej­skiej Biblio­teki Publicz­nej w Rze­szo­wie. Na infor­ma­cje o niej tra­fi­łem w jed­nym z postów Tade­usza na sta­rym forum EBIB-u. Zaj­rza­łem, nie spo­dzie­wa­jąc się niczego szcze­gól­nego i bar­dzo przy­jem­nie się rozczarowałem.

Strona jest ładna, este­tyczna, przej­rzy­sta, zro­biona z głową. Widać, że zadbano o uwy­pu­kle­nie naj­waż­niej­szych infor­ma­cji, wszystko jest we wła­ści­wym miej­scu (czyli tam, gdzie prze­ciętny inter­nauta naj­praw­do­po­dob­niej będzie szu­kał) i we wła­ści­wej kolejności.

W pozio­mym menu widocz­nym pod bane­rem mamy naj­waż­niej­sze dla użyt­kow­ni­ków infor­ma­cje: aktu­al­no­ści, dane tele­adre­sowe, e-zbiory, filie i oddziały, godziny otwar­cia i kata­logi on-line. Reszta została umiesz­czona w menu po lewej stro­nie. Tak wygląda zrzut całej strony głównej:

W cen­tral­nej czę­ści strony mamy aktu­al­no­ści, kilka lin­ków dla biblio­te­ka­rzy, nowo­ści czy­tel­ni­cze oraz – dla mnie bar­dzo fajna rzecz – link „Zapro­po­nuj książkę”. Menu po pra­wej stro­nie zawiera kalen­darz wyda­rzeń, gale­rię, i kilka innych uży­tecz­nych, ale nie naj­waż­niej­szych lin­ków, m.in. numer gadu-gadu biblio­teki czy link do strony “zapy­taj biblio­te­ka­rza” i BIP-u.

Co waż­niej­sze, od strony kodu wszystko rów­nież wygląda nie­źle. Sys­tem zarzą­dza­nia stroną Edito wyko­rzy­stany przez biblio­tekę wypluwa cał­kiem ładny kod, z poprawną struk­turą, czy­stymi lin­kami. Este­tycz­nie wyglą­dają pod­strony, jak ta z pre­zen­ta­cją danych tele­adre­so­wych całej sieci bibliotecznej.

Dla­czego wła­śnie o tej stro­nie piszę? Otóż na forum EBIB Tade­usz zacy­to­wał tylko jeden frag­ment tej witryny, widoczny po pra­wej stro­nie w menu, gdzie napi­sane jest:

Nową stronę www Woje­wódz­kiej i Miej­skiej Biblio­teki Publicz­nej w Rze­szo­wie zre­ali­zo­wano przy pomocy finan­so­wej Mini­ster­stwa Kul­tury i Dzie­dzic­twa Narodowego.

Nie wiem do końca, czy to była pochwała czy kry­tyka. Dla mnie jest to fan­ta­styczny spo­sób wyda­nia publicz­nych pie­nię­dzy. Nie zostały one zmar­no­wane, wręcz prze­ciw­nie, dzięki nim powstało coś naprawdę przy­dat­nego dla osób korzy­sta­ją­cych z rze­szow­skiej sieci biblio­tek. Chciał­bym, żeby takich pro­jek­tów było więcej.

A czy wy natknę­li­ście się ostat­nio na jakąś stronę inter­ne­tową, którą warto poka­zać? Jeśli tak, podziel­cie się lin­kiem w komentarzach.

Podobne wpisy:

 1. Biblio­teka Kon­gresu zmie­nia stronę internetową
 2. Nowa strona NYPL
 3. Nowa strona Biblio­teki Narodowej
 4. Kolejny bash tematyczny
 5. Naj­lep­sza prze­strzeń publiczna woje­wódz­twa ślą­skiego 2007

Wpis został opublikowany 30 maja 2010 r. i oznaczony następującymi tagami:
, , , , .

Komentarze do wpisu:

 1. MR, 30.05.2010, 14.21

  Bar­dzo fajna strona. Pie­nią­dze fak­tycz­nie wydane w dobry sposób.

 2. Tomasz O., 30.05.2010, 14.50

  Two­rzę teraz stronę swo­jej biblio­teki, chęt­nie pod­dam kry­tyce. Zwłasz­cza, że robię to poza godzi­nami pracy, a więc pie­nię­dzy na to pań­stwo nie wyda ;) I dla Biblio­teki zosta­nie (bo nie wszy­scy mają pieniądze…).

  Pozdra­wiam

 3. malin, 30.05.2010, 17.32

  No to cze­kam na linka i trzy­mam kciuki za stronę :-)

 4. McAaron, 31.05.2010, 21.04

  Kilka mie­sięcy temu lubel­ska biblio­teka woje­wódzka też zmie­niła witrynę (www.wbp.lublin.pl), trzeba przy­znać że wyszło im to na dobre — przej­rzy­ście i este­tycz­nie. Jak się pogrze­bie, to do paru rze­czy się można przy­cze­pić (np. kilku tek­stów bra­kuje, na szczę­ście mar­gi­nal­nych), ale ogól­nie moim zda­niem duży “+”.

 5. Ygnacy, 01.06.2010, 16.26

  Gra­tu­luję zmiany pracy. A co Mar­ci­nie myślisz o zmia­nie strony Pro­liba? Może warto zro­bić z niej perełkę?

  Pozdra­wiam
  Yg

 6. malin, 04.06.2010, 19.23

  @Ygnacy: Plany są :-) Ale na razie tro­chę innych rze­czy ma wyż­sze prio­ry­tety i na nich się skupiamy.

 7. Sobotni Dyżur Popołudniowy [48] | pulowerek.pl, 05.06.2010, 09.21

  […] Kolega Malin reak­ty­wo­wał się opi­su­jąc nowa stronę Woje­wódz­kiej i Miej­skiej Biblio­teki Publicz­nej w Rzeszowie. […]

 8. Iza, 08.06.2010, 10.33

  To prawda, że strony więk­szo­ści biblio­tek publicz­nych to jakieś kosz­marki — jakby two­rzą­cych je ludzi wybie­rano z grona wyklu­czo­nych z zawodu infor­ma­tyka ;-) A co dopiero strony biblio­tek szkol­nych! Jesz­cze gorzej. To w więk­szo­ści pod­strony stron inter­ne­to­wych szkół, na któ­rych wiszą jakieś nie­ak­tu­alne i szcząt­kowe infor­ma­cje. Ja też tak mia­łam ;-) Ale posta­no­wi­łam “wyjść do ludzi” i zało­ży­łam w ogól­no­do­stęp­nym ser­wi­sie blo­go­wym bloga biblio­teki szkol­nej. Ucznio­wie i nauczy­ciele to doce­nili, a o to prze­cież cho­dzi! A jaką przy­jem­ność spra­wia mi pro­wa­dze­nie tej strony! Muszę przy­znać, że nawet się nie spo­dzie­wa­łam. I zachę­cam biblio­te­ka­rzy szkol­nych do zało­że­nia strony albo bloga biblio­teki! Opłaca się! :)

 9. Iza, 08.06.2010, 10.35

  Aha — to adres mojego bloga biblio­teki szkol­nej: http://bibliog3.wordpress.com/

 10. malin, 11.06.2010, 08.14

  Znam, znam, pre­zen­to­wa­łem Twoją stronę na warsz­ta­tach, które pro­wa­dzi­łem dla nauczy­cieli, gdzie m.in. uczy­łem zakła­dać stronę biblio­teki w ser­wi­sie blo­go­wym. Robisz kawał dobrej roboty, gratulacje :-)

 11. Iza, 11.06.2010, 14.18

  O żesz!… Zabi­łeś mnie tą infor­ma­cją! ;-) I dzię­kuję za uzna­nie! A gdzie i kiedy były te warsztaty?

 12. malin, 17.06.2010, 18.57

  O warsz­ta­tach pisa­łem jakiś czas temu, komen­to­wa­łem go też po zakoń­cze­niu. Tam wła­śnie poka­zy­wa­łem Two­jego bloga i chyba się podobał :-)

 13. paulala, 07.10.2010, 12.16

  a ja zapra­szam na stronę Biblio­teki WSP w Łodzi, waka­cyjny lifting wyszedł cał­kiem cał­kiem, choć dzia­łamy metodą prób i błę­dów i cią­gle coś jesz­cze poprawiamy :-)

  http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl

Dodaj własny komentarz: