Biblioprezentacje

Poni­żej dostępne są pre­zen­ta­cje umiesz­czone w ser­wi­sie Sli­de­Share, które w jakimś stop­niu doty­czą biblio­tek albo są z nimi tema­tycz­nie zwią­zane. Pre­zen­ta­cje posor­to­wane są w kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej według autora prezentacji.

Jeśli chcesz, aby Twój pokaz slaj­dów zna­lazł się w tym spi­sie, prze­czy­taj infor­ma­cje o zasa­dach umiesz­cza­nia pre­zen­ta­cji (ostat­nie cztery akapity).

Pre­zen­ta­cje według autorów

Bożena Bednarek-Michalska

Syl­wia Bem

Bożena Boryczka

Sabina Cisek

Alina Gbyl

Bożena Jaskow­ska

Monika Jędral­ska

Agnieszka Koszow­ska

Ste­fan Kubów

Remi­giusz Lis

Pau­lina Majewska

Mar­cin Malinowski

Bar­bara Maresz

Aneta Ostrow­ska

Wik­tor T. Poźniak

Ewa Roz­kosz

Arka­diusz Stęplowski

Bogu­miła Urban

Ewa Woj­tas:

Zespół koor­dy­na­cyjny ŚBC

Ano­ni­mowe

Pre­zen­ta­cje

Poni­żej przej­rzeć można wszyst­kie wymie­nione tutaj pre­zen­ta­cje. Zostały one umiesz­czone w gru­pie Biblio­pre­zen­ta­cje w ser­wi­sie SlideShare.