Biblioblogi

Poni­żej w kolej­no­ści alfa­be­tycz­nej lista blo­gów pro­wa­dzo­nych przez biblio­te­ka­rzy, ludzi zwią­za­nych z biblio­te­kami lub z książkami.

Pry­watne:

A tutaj lista blo­gów biblio­tek, grup biblio­te­ka­rzy, pro­gra­mów biblio­tecz­nych itp. Rów­nież w kolej­no­ści alfabetycznej.

Zbiorowe/korporacyjne

Lista nie jest zamknięta, będzie uzu­peł­niana w miarę poja­wia­nia się nowych blo­gów. Nowe blogi można zgła­szać dopi­su­jąc komen­tarz w odpo­wied­nim wątku lub kon­tak­tu­jąc się ze mną w inny sposób.